Please use this form to send flowers on
Feb 11, 12, 13, 14  and March 5, 6, 7, 8 only


Please use this form to send flowers to TPHCM only. If you want to send flowers to other towns or countrysides in VietNam, please use the next form
Xin dùng mẫu này để gởi hoa về TPHCM. Nếu bạn muốn gởi hoa đến  các tỉnh hoặc vùng quê VN, xin dùng  mẫu bên dưới

All flowers baskets are available for addresses in TPHCM only

TPHCM only
basket # F11
US $21

TPHCM only
basket # F12
US $21

TPHCM only
basket # F14
US $23

TPHCM only
basket # F10
US $20

TPHCM only
basket # F16
US $25

TPHCM only
basket # 03-80
US $25 

TPHCM only
basket # 13-70
US $24

TPHCM only
basket # F15
US $24

TPHCM only
basket #04-60
US $23

TPHCM only
basket # F22
US $33

TPHCM only
basket # F28
US $39

TPHCM only
basket # 01-200
US $49

TPHCM only
basket # 07-90
US $26

TPHCM only
basket # 08-90
US $26 

TPHCM only
basket # 11-90
US $27 

TPHCM only
basket # F34
US $52

TPHCM only
basket # 12-90
US $23

TPHCM only
basket # 10-80
US $23 

TPHCM only
basket # 17-100
 US $32

TPHCM only
basket # F39
US $59

TPHCM only
basket # 01-90
US $24

TPHCM only
basket # 03-180 
US $38

TPHCM only
basket # 15-120
 US $29

TPHCM only
basket # 18-130
US $33

Sent flowers to any address in VietNam (including cities, towns, countrysides... address must have number and street name)
Gởi Hoa đi Các Tỉnh VN
(địa chỉ cần có số nhà rõ ràng, VNR không thể giao hoa đến các địa chỉ ở thôn quê, nơi không có số nhà)

Beautiful wrapped 12 Roses in any color can be sent to any address in VietNam 
(including cities, towns, countrysides)
12-red-roses(TPHCM-US $19)
12-red-roses (TOWN-US $32)
12-yellow-roses(TPHCM-US $19)

12-yellow-roses (TOWN-US $32)

12-pink-roses(TPHCM-US $19)
12-pink-roses (TOWNS-US $32)

12-white-roses(TPHCM-US $19) 
12-white-roses (TOWNS-US $32)

12-mixed-roses(TPHCM-US $19)
12-mixed-roses (TOWNS-US $32)

Chi tiết về người gởi và người nhận
(nếu muốn bỏ dấu tiếng Việt xin dùng font Unicode)

 Tên Người Gởi 
(Your Name)
 Ðịa-Chỉ email người gởi
(Your email Address)
 Tên Người Nhận 
(Name of recipient)
 Số Ðiện-Thoại người nhận 
(Phone Number of recipient )
 Số Ref.# người nhận (nếu có)
(Ref.# of recipient - Not required)
 Ðịa-Chỉ người nhận 
(Address of recipient)
Tôi muốn hoa được mang đến vào ngày:
(xin vui lòng chọn ngày cách hôm nay ít nhất 3 ngày)
I want my flowers delivered on the following date:

Ghi-Chú: Nếu bạn bỏ trống ô này, hoa sẽ được mang đến trong vòng 48 giờ cho TPHCM / 72 giờ cho các tỉnh.
Note: if you leave this box empty, flowers will be delivered in 48 hours for TPHCM / 72 hours for other towns

... and please choose your date of delivery at least 3 days from today, because Date in VietNam is  usually 1 day ahead of your date 

Date:   Month   Year 
(Please enter date in VietNam, not US)

Bạn có thể kèm theo một message để gởi chung với hoa (Nếu người nhận gởi message lại cho bạn, VNR sẽ email message này đến bạn, nếu có.)
You can send along a message to the receiver (if the recipient send a message back to you, we will inform you by email)