Xin truyền bá rộng rãi các triệu chứng EBOLA này...
Bạn có thể cứu sống nhiều người...